شعار سال 1403 : جهش تولید با مشارکت مردم

26 خرداد 1403 8:22 ب.ظ

سخن شهردار

شهردار محترم شهر سودجان

بسم الله الرحمن الرحیم
با صلوات و درود بر پیامبراکرم (ص) ائمه‌اطهار (ع) و درود و سلام به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) و درود و تهنیت به ارواح پاک شهیدان و امام شهیدان و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و درود و سلام به خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران از صدر تاکنون خداوند متعال را شاکرم که خدمتگزاری مردم شریف و شهیدپرور سودجان را نصیب بنده نمود که ازخداوند متعال برای توفیق خدمتگزاری استمداد می طلبم
لازم است از حسن اعتماد اعضای محترم شورای اسلامی شهربه این بنده حقیرتشکرنمایم
خدمتگزاری به این مردم شهیدپروربارمسولیت راسنگین ترونیازبه کارجهادی راضروری ترمی نماید لذا ضمن تشکر از همکاران محترم درشهرداری که مستمرا در حال خدمات رسانی هستند و همچنین ازاعضای شورای اسلامی شهر تقاضا  دارم در راستای خدمت رسانی مصمم تر ومنسجم  تر در این  میدان حاضرشوند و از مردم شریف تقاضامندم  در راستای پیشرفت امور شهرداری  رابیش ازپیش یاری نمایند
انشاالله برنامه های عملی پس ازبرنامه ریزی ومطالعه وتصویب وتامین اعتباربه اطلاع شهروندان شریف خواهد رسید لذا برنامه های شهرداری وشورای اسلامی شهرکه بطورمختصربرنامه ریزی خواهدشدعبارتنداز:۱-پیگیری تکمیل پروژه های  نیمه تمام۲-جذب سرمایه گذار جهت ایجاد در آمد در شهر۳-گام برداشتن در راستای بازگشایی بعضی معابر و احیا بافتهای  فرسوده ۴-توسعه وتجهیز پارکه ا۵-توسعه وتجهیز ماشین الات شهرداری۶-پیگیری ساماندهی  محوطه یادمان شهدای گمنام بامشارکت ادارات مرتبط۷-خرید و نصب تابلوهای معابر و کوچه ها در راستای مزین شدن به نام شهدای گرانقدر انشاالله بایاری خداوند متعال و کمک و مساعدت اعَضای محترم شورای اسلامی شهر و امام جمعه محترم وسایر مسولین استانی و شهری و هم افزایی تلاش همکاران خدوم در شهرداری وهمکاری شما مردم فهیم وشهید پرور در راستای ابادانی شهر قدمهای موثری برداریم

رضانادری شهردارسودجان

بسم الله الرحمن الرحیم

باصلوات ودرودبرپیامبراکرم (ص)وایمه اطهار(ع)ودرودوسلام به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج)ودرودوتحیت به ارواح پاک شهیدان وامام شهیدان وارزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ودرودوسلام به خانواده های معظم شهیدان وایثارگران ازصدرتاکنون خداوندمتعال راشاکرم که خدمتگزاری مردم شریف وشهیدپرورسودجان رانصیب بنده نمودکه ازخداوندمتعال برای توفیق خدمتگزاری استمدادمی طلبم
لازم است ازحسن اعتماداعضای محترم شورای اسلامی شهربه این بنده حقیرتشکرنمایم
خدمتگزاری به این مردم شهیدپروربارمسولیت راسنگین ترونیازبه کارجهادی راضروری ترمی نمایدلذاضمن تشکرازهمکاران محترم درشهرداری که مستمرادرحال خدمات رسانی هستندوهمچنین ازاعضای شورای اسلامی شهرتقاضادارم درراستای خدمت رسانی مصمم ترومنسجم تردراین میدان حاضرشوندوازمردم شریف تقاضامندم درراستای پیشرفت امورشهرداری رابیش ازپیش یاری نمایند
انشاالله برنامه های عملی پس ازبرنامه ریزی ومطالعه وتصویب وتامین اعتباربه اطلاع شهروندان شریف خواهدرسیدلذا برنامه های شهرداری وشورای اسلامی شهرکه بطورمختصربرنامه ریزی خواهدشدعبارتنداز:۱-پیگیری تکمیل پروژه های  نیمه تمام ۲-جذب سرمایه گذارجهت ایجاددرامددرشهر۳-گام برداشتن درراستای بازگشایی بعضی معابرواحیابافتهای  فرسوده۴-توسعه وتجهیزپارکها۵-توسعه وتجهیزماشین الات شهرداری۶-پیگیری ساماندهی  محوطه یادمان شهدای گمنام بامشارکت ادارات مرتبط ۷-خریدونصب تابلوهای معابروکوچه هادرراستای مزین شدن به نام شهدای گرانقدر انشاالله بایاری خداوندمتعال وکمک ومساعدت اعَضای محترم شورای اسلامی شهروامام جمعه محترم وسایرمسولین استانی وشهری وهم افزایی تلاش همکاران خدوم درشهرداری وهمکاری شمامردم فهیم وشهیدپروردرراستای ابادانی شهرقدمهای موثری برداریم

رضانادری شهردارسودجان

معرفی کارکنان شهرداری

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

کارکنان شهرداری

نام:

نام خانوادگی :

تحصیلات : 

تماس با شهرداری